1. Цикъл на засмукване

Компресираният въздух изпълва вътрешната дясна камера, което кара насрещната мембрана да създаде засмукване; това от своя страна води до повдигане на сферата, като по този начин флуидът нахлува в помпата. По същото време, от дясната страна мембраната е в цикъл на нагнетяване.

2. Цикъл на нагнетяване (помпене)

Компресираният въздух изпълва лявата задвижваща камера, което води до повдигане на горната сфера, като по този начин се отваря пътя на флуида към изхода. Мембраната изтласква флуида. По същото време, лявата мембрана е в цикъл на засмукване.

 

Избор на помпа

За да изберете правилната помпа FLUIMAC за приложението си, трябва да съблюдавате няколко фактора, които ще доведат до дълъг експлоатационен живот на помпата, нейната икономична работа и минимална поддръжка:
- Същността на работния флуид, химически състав, вискозитет и наличие на твърди частици;
- Капацитет на помпата във връзка с желаните изходни параметри;
- Засмукващи и напорни условия за работа

Взимайки предвид изброените параметри, които да се съобразят, оптималният размер на помпата следва да бъде избран, когато работната точка, характеризираща дебит и напор, се намира в средата на избраната работна крива

 

 

РАБОТНИ КРИВИ

За да се определят параметрите на захранващия въздух и да се подбере правилния размер двойно – диафрагмена помпа FLUIMAC, трябва да са ясни два елемента:
- Изисквания от помпата дебит;
- Напорът, който помпата трябва да създаде.
Като пример е представен избор на помпа P160, която трябва да изпомпва 135 л/мин (l/min) с напор 25 метра (m).
Точка А върху диаграмата отбелязва пресичането на двете желани стойности на дебит и напор. В същото време, тази точка определя изискването към захранващия въздух – той трябва да има входно налягане 7 бара, за да се постигне нужната работна точка на помпата – Q = 135 л/мин, Н = 25 м.
При дефинирана работна точка, трябва тя да се отнесе към най – близката синя крива – в случая тази, която се генерира от захранващия въздух с налягане 7 бара. Най – близката зелена линия пък, дефинира количеството въздух в нормални литри в минута, изисквано, за да се постигне работната точка на помпата. В случая, това количество е 900 нормални литра в минута (nl/min) консумация на въздух.

500×300
Смукателна способност/дебит

Таблицата показва как се променя дебита на помпата при работа в режим засмукване. Видно е, че в посочената точка, при засмукване от 4 метра, дебитът на помпата намалява с около 20%. Валидно за помпи с присъединителен размер ¾“ или по-голям. Данните са различни при различно конфигурирани помпи.

500×350-2
Вискозитет/дебит

Викозитетът също оказва влияние върху дебита на помпата. Колкото по-висок е той, толкова повече дебитът намалява. На графиката е показан пример, при който ако вискозитетът на флуида е 6000 сантиплаза (cPs), производителността на помпата намалява с около 60% от стандартният дебит, изчислен при работа с вода (100% = water). Валидно за помпи с присъединителен размер ¾“ или по-голям.